อาชีพมัคคุเทศก์เปรียบเสมือนฑูตวัฒนธรรม หน้าที่ของมัคคุเทศก์ ก็คือมีหน้าที่พานักเที่ยวเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ และก็จะต้องมีความรู้เพื่อจะสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆของสถานที่นั้นๆ อย่างเช่นเรื่องของ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมัคคุเทศก์ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และข้อมูลก็จะต้องมีความถูกต้อง ซึ่งมัคคุเทศก์จะสามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังเป็นผู้เผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีให้กับถานที่ที่พานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ซึ่งก็มีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นอีกด้วย เพราะถ้าเราพานักเที่ยวไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะทำให้ที่นั้นๆได้มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน้าที่ของมัคคุเทศก์

หน้าที่ของมัคคุเทศก์

หน้าที่ของมัคคุเทศก์ หลักๆเลยก็คือมัคคุเทศก์จะเป็นคนที่คอยดูแลและให้บริการต่างๆแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเราก็จะต้องคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวตลอดในการเดินทาง ซึ่งเราก็ต้องเป็นคนคอยรับและคอยส่งนักเที่ยวที่สนามบินอีกด้วย จากนั้นเราก็จะพานักท่องเที่ยวของเราไปส่งที่โรงแรม และเราก็จะเป็นคนที่พาพวกเขาเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆ และก็จะบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆด้วย และก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินและความปลอดภัยของทุกๆคน และเราก็ต้องเป็นที่สร้างความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้บรรยากาศมีความสนุกสนาน

คุณสมบัติของมัคคุเทศก์

มัคคุเทศก์จะต้องมีความอดทน และก่อนเดินทางก็จะต้องมีความเตรียมตัวก่อนทุกครั้ง และต้องคนที่มีใจรักงานบริการ มีบุคลิคภาพที่ดี และต้องใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีความรู้รอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังสำหรับตอนทำงานต้องดูแลทุกคนให้เป็นอย่างดีเท่าเทียมกัน และต้องมีไหวพริบที่ดีในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถที่จะเป็นคนที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี และนอกจากนั้นต้องเป็นคนที่ยอมรับในข้อผิดพลาดต่างๆและต้องนำกลับมาปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป อย่างสุดท้ายต้องจรรยาบรรณที่ดีในการทำอาชีพมัคคุเทศก์ด้วย

จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์

มัคคุเทศก์มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นผู้ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด เป็นตัวแทนของประเทศในการให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อภาพพจน์ที่ดีของประเทศเรา มัคคุเทศก์ก็จะต้องมีผู้ที่มีจรรยาบรรณ เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อประเทศและต่ออาชีพด้วย ซึ่งจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ก็คือ จะต้องเทิดทูนศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ต้องมีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยึดหมั่นในคำสอนของศาสนาที่เรานับถือ และต้องไม่ดูหมิ่นในศาสนาอื่นๆ และต้องมีความรับผิดต่อหน้าที่ของตัวเอง ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอย่างดี โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ต้องรักษาชื่อเสียงของตัวเอง โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ดี หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีงาม ทำให้ตัวเราต้องเสียชื่อเสียง และเราจะต้องมีทัศนะคติที่ดี มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆ และทักษะในการปฏิบัติงาน ในงานวิชาชีพมัคคุเทศก์ และต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างโดยการ ต้องเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และต้องประพฤติตนด้วยความสุภาพ มีความสามัคคีต่อผู้ร่วมอาชีพ และบุคคลทั่วไป

คลิบโป๊ | สนับสนุน